รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes & Collectibles / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และสิ่งสะสมที่หายาก

Narai Hotel - Rattanakosin Room, Silom Rd., Bangkok
ณ. โรงแรมนารายณ์ - ห้องรัตนโกสินทร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Auction Date: 6th April at 10.30 am & 7th April 2019 at 9.30 am
วันประมูล: วันเสาร์ที่ 6 เมษายน เวลา 10.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 9.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Narai Hotel -Ayudhya Room 3rd - 6th April at 10.30-19.00
โรงแรมนารายณ์ - ห้องอยุธยา วันที่ 3 - 6 เมษายน เวลา 10.30–19.00 น.

Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1500 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1500 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring:
Featuring wide range of area over 2,000 lots with starting prices over 20,000,000 THB. (€500,000) including

Stamps: Large selection of postal history including basic issues, rare postal rates, imperforated, double printings, mis-printing, omitted, mis-perf. Excellent ranges of important basic issues in singles and multiples from early 1st issues collections, modern full sheets. Excellent range of Rama IX issues featuring rare archives proofs, specimen. Huge ranges of error, imperfs, full sheets and excellent value dealer’s lots.

Thai Banknotes: Large selection all series specimen, proofs etc., including, several better selection uniface note, all series of type notes, very good solid lucky numbers 111111 till 999999 and complete set from, wide range of original packs of 100, rare prefixes & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series.

Thai Coins – Medals & Orders: Excellent collection graded and ungraded gold & silver coins, large selection of modern original sealed sacks. Rare selection of King Chulalongkorn medals & decorations.

Budhha Amulets - Statues: Large selection popular amulets various masters, mixture lots and various casting alloy images.

Foreign Stamps: Large selection better PRC sets, world thematic collections and numerous dealer’s lot from A-Z.

Foreign Banknotes: Large selection of Chinese high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of European notes including numerous proof notes etc.

Foreign Coins – Medals & Orders: Roy Tan Peck Lin Collection of selective Asian coins in very high grades. Chinese Imperial and modern gold coins including gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Settlement, Indochina etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: excellent selection of Rare Chakri, Benjarong bowls, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, selection of China blue & white porcelain from all period, excellent selection of Niello and Silverware.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย (หน้า 10-98)
Saturday 6th April 2019 at 10.30 a.m. / วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 REVENUES อากรแสตมป์ 1-15 Print this section catalogue
SECTION 2 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร หนังสือ และอื่นๆ 16-104 Print this section catalogue
SECTION 3 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2410-2453) 105-340 Print this section catalogue
SECTION 4 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 341-390 Print this section catalogue
SECTION 5 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 391-452 Print this section catalogue
SECTION 6 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 453-497 Print this section catalogue
SECTION 7 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 498-555 Print this section catalogue
SECTION 8 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 556-604 Print this section catalogue
SECTION 9 RAMA IX (1947-present) รัชกาลที่ 9 (2489-ปัจจุบัน) 605-748 Print this section catalogue
SECTION 10 FULL SHEETS แสตมป์ชนิดเต็มแผ่น 749-817 Print this section catalogue
SECTION 11 COVERS & POSTAL STATIONERIES ซอง และ ไปรษณีย์บัตรต่างๆ 818-920 Print this section catalogue
SECTION 12 STAMP MIXED LOTS ายการสแตมป์รวม 921-951 Print this section catalogue

Session 2: THAI BANKNOTES - ธนบัตรไทย (หน้า 99 -133)
Saturday 6th April 2019 at 3.30 p.m. / วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 13 BANKNOTE SERIES I - VIII ธนบัตร รุ่น 1 - 8 952-1081 Print this section catalogue
SECTION 14 BANKNOTE SERIES IX - XV ธนบัตร รุ่น 9 - 15 1082-1195 Print this section catalogue
SECTION 15 COMMEMORATIVE BANKOTES ธนบัตรที่ระลึก 1196-1206 Print this section catalogue
SECTION 16 SOLID, LUCKY NUMBERS เลขตอง เลขสวย 1207-1393 Print this section catalogue
SECTION 17 ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 1394-1408 Print this section catalogue
SECTION 18 PROOF - SPECIMENT NOTES ธนบัตรตัวอย่าง 1409-1433 Print this section catalogue
SECTION 19 BANKNOTE: LOTS / COLLECTION รายการธนบัตรรวม 1434-1451 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1452-1500  

Session 3: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ต่างประเทศ (หน้า 134-162)
Sunday 7th April 2019 at 9.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 20 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 2001-2277 Print this section catalogue
SECTION 21 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 2278-2325 Print this section catalogue
SECTION 22 BOND & WARRANTS พันธบัตร และ เอกสารการเงิน 2326-2330 Print this section catalogue
SECTION 23 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 2331-2441 Print this section catalogue

Session 4: BUDDHA - CASTING ALLOYS - GOLD COINS - พระพุทธรูป - รูปหล่อ - เหรียญกษาปณ์ทองคำ (หน้า 163-177)
Sunday 7th April 2019 at 11.45 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 11.45 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 24 BUDDHA AMULETS พระเครื่อง 2442-2566 Print this section catalogue
SECTION 25 BUDDHA & CASTING ALLOYS พระพุทธรูปและรูปหล่อ 2567-2594 Print this section catalogue
SECTION 26 THAI GOLD COINS: RAMA IV-V (1860-1910) หรียญกษาปณ์ทองคำ ร.4-ร.5 2595-2598 Print this section catalogue
SECTION 27 THAI GOLD COINS: RAMA IX (1947-present) หรียญกษาปณ์ทองคำ ร.9 (2490-ปัจจุบัน) 2599-2672 Print this section catalogue

Session 5: ARTS - ANTIQUES - WATCHES - รูปภาพ - ศิลปะวัตถุ - นาฬิกา (หน้า 178-189)
Sunday 7th April 2019 at 1.00 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 28 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 2673-2732 Print this section catalogue
SECTION 29 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 2733-2809 Print this section catalogue
SECTION 30 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 2810-2819 Print this section catalogue
SECTION 31 WATCHES - TIMEPIECES นาฬิกา 2820-2833 Print this section catalogue

Session 6: POD DUANG - ANCIENT MONEY - พดด้วง - เงินโบราณ (หน้า 190-211)
Sunday 7th April 2019 at 2.00 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 32 SUKHOTHAI-AYUDHAYA BULLETS (pre 1800's) พดด้วงสุโขทัย - อยุธยา พ.ศ. (ก่อน 2325) 2834-2970 Print this section catalogue
SECTION 33 RATTANAKOSIN BULLETS (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2453 2971-3029 Print this section catalogue
SECTION 34 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 3030-3121 Print this section catalogue

Session 7: THAI MEDALS & ROYAL DECOARTIONS - THAI COINS RAMA III-IX -
เหรียญที่ระลึกและเหรียญแพร่แถบไทย - เหรียญกษาปณ์ไทย (หน้า 212-248)
Sunday 7th April 2019 at 3.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 35 COIN: RAMA III - VIII (1835-1946) เหรียญกษาปณ์ .3-ร.8 (พ.ศ.2378-2489) 3122-3327 Print this section catalogue
SECTION 36 MEDALS: RAMA V - VIII (1870-1946) เหรียญที่ระลึก ร.5-ร.8 (พ.ศ.2413-2489) 3328-3366 Print this section catalogue
SECTION 37 MEDALS: RAMA IX (1947-present) เหรียญที่ระลึก ร.9 (พ.ศ.2490-ปัจจุบัน) 3367-3523 Print this section catalogue
SECTION 38 COINS: RAMA IX (1947-present) เหรียญกษาปณ์ .9 (พ.ศ.2490-ปัจจุบัน) 3524-3614 Print this section catalogue
SECTION 39 COINS: LOTS / COLLECTION รายการเหรียณรวม 3615-3681 Print this section catalogue

"Collectibles Market Place" @ Narai Hotel.
3rd - 7th April 2019 @ Ayudhaya Room:
over 15 leading dealers both from local and foreign with huge stocks will be ready for retail and wholesale.

PCGS - NGC - PMG - NCS - HUA XIA
5 World leaders in Coins and Banknotes grading companies are well represented and ready
to meet new colleagues and ready for onsite submission.

Hotel Booking
Please contact Narai Hotel
222 Silom Road Bangkok Thailand
Tel: (66-2) 2370100
Fax: (66-2) 2370142
www.naraihotel.com

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai