รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 3136 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 166  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - First Issue”, 1877 a complete set of 5 values Fuang, Salung, Baht, Half Tamlung and Tamlung in green colour, unmounted mint without gum. Some stamps lightly stained but still look good. Tamlung fresh. Rare. (5) 
อากรค่านาชุดแรก”, 2420 ครบชุด 5 ราคา สีเขียว ประกอบด้วย เฟื้อง สลึง บาท กึ่งตำลึงและตำลึง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ไม่มีกาว แสตมป์บางดวงเป้ฯสนิมอ่อนๆ แต่ยังดูดีอยู่ ราคาตำลึงสีสด สวย หายาก (5)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 8800

more details

LOT NO: 2    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 694  Download Blank POST-BID
Erawan Revenue-Court Fee: 1961, unissued imperforated colour trial proofs with gum on thin paper of 100b.,200b.,300b.& 500b., printed by Bradbury Wilkinson, beautiful fresh colour, very scarce. VF(4)
อากรศาล-ฤชากรช้างสามเศียร 2504, ปรูฟทดลองสี ไม่ปรุรู มีกาว พิมพ์บนกระดาษบางราคา 100บาท 200บาท 300บาทและ 500บาทพิมพ์โดยแบรดบูรี วิลคินสัน ซึ่งราคาเหล่านี้ไม่ได้พิมพ์ออกใช้ สีสวยสดมาก สภาพดีมาก หายากมาก(4)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 3    meaning meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
1909 “Long Green Revenue - Court Fee” 25 satang surcharged on 16Atts in block of 40(10x4) with upper, left and right margins included error “๒” dropped. Unmounted mint. Fine. Tropical gum. Split perforation on upper right corner. F.(40)
2452 “อากรศาล - ฤชากร” 25 สตางค์แก้ราคาบน 16อัฐ บล็อก 40(10x4) ติดชานกระดาษด้านบน ด้านซ้ายและด้านขวาบางส่วน มีตัวตลก “๒” ต่ำ ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี กาวเหลือง มุมบนขวารอยปรุแยก F.(40)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 3900

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 35000   Approx: € 972  Download Blank POST-BID
Revenue - 1943-45 “Saharat Thai Derm - Chiang Tung” horizontal pair of 1b. blue unused, locally printed quality on gum paper, key value of the 4 issued values thus extremely rare. F.(2) Note: In May 1942 Thai annexed part of Burma(British control) Chiang Tung and Pan to be part of Saharat Thai Derm 1942-1946, after WWII the territory was returned to Burma with British rule. No postage stamps were issued. 4 values of Revenue was issued 5st., 10st., 25st. & 1b..
อากรแสตมป์ - 2486-88 “สหรัถไทยเดิม - เชียงตุง” ราคา 1บ. ดวงคู่แนวนอน สีน้ำเงิน ยังไม่ใช้ พิมพ์บนกระดาษกาว ในประเทศ เป็นชนิดราคาที่หายากที่สุดของชุด หายาก F(2) หมายเหตุ: ในเดือนพฤษภาคม ปี 2485 ไทยได้ยึดครองส่วนหนึ่งของพม่าที่อังกฤษปกครองอยู่ คือ เมืองเชียงตุง และ เมืองพาน ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ สหรัถไทยเดิม เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ดินแดนนี้ได้คืนกลับไปให้อังกฤษ 22 กันยายน 2488 ไม่มีการออกตราไปรษณียากร ออกแต่อากรแสตมป์ ชนิดราคา 5สต. 10สต. 25สต. และ 1บาท เท่านั้น

Auction Result for LOT NO:4:   unsold

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
Revenue - “Musician 8th Series” 1b. in block of 4 and 20b. in block of 6(3x2) and one single value. Both values error with misperforated. Values 1b. unmounted mint while values 20b. unused. Fine. Rare. F.(11)
อากรแสตมป์ - “เทวดาดีดพิณ ชุดที่ 8” ราคา 1บ. บล็อคสี่ และราคา 20บ. บล็อค 6(3x2) และดวงเดี่ยว ทั้งสองราคาตลกปรุรูเคลื่อน ราคา 1บ. ยังไม่ใช้ ส่วนราคา 20บ. ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว สภาพดี หายาก F.(11)

Auction Result for LOT NO:5:   unsold

more details

LOT NO: 6    meaning meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Revenue “Musician” 20st. & 25st. Unused reverse error with fully offset, unusal. VF(2)
อากรแสตมป์ ชนิดราคา 20สต.& 25สต. ยังไม่ใช้ ด้านหลังตลกสี offset เต็มมาก VF(2)

Auction Result for LOT NO:6:   unsold

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
1899 “Court Fee - First Issue(long green)” - “Refund Document 4 Baht” by order of Civil Court of Cha-Cheong Sao dated 11 september R.S.131(1911), affixed previously cancelled bi-colour 4 Baht rounded corner, extremely rare item. VF(1)
2442 “ฤชากร ชุดแรก” - “หมายคืนเงินค่าธรรมเนียบ 4 บาท” โดยคำสั่งศาลฉเชิงเทรา ลงวันที่ 11 กันยายน ร.ศ.๑๓๑(2454) ติดฤชากรสองสีราคา 4 บาทที่ได้ใช้แล้ว บนเอกสาร แสตมป์มุมชำรุด หายากมาก VF(1)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Document - “Foreign Court” affixed with “Long Green Court Fee 1st Issue” mono-colour 40b. and “Erawan” 10b. And pair of 4b. Totally 58 Baht tied by “Department of Land Registration, Ministry of Agriculture” rubbberstamp in red ink dated 10.12.26. Upper left corner missing and fault at lower right corner. Rare. Inspection suggested. F.(1)
เอกสาร - “ศาลต่างประเทศ” ผนึกแสตมป์ฤชากรชุดแรก สีเดียว 40บ. และ “ชุดเอราวัณ” 10บ. และ 4บ. คู่หนึ่ง รวม 58 บาท ประทับด้วยตรายาง “กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตร” ด้วยหมึกสีแดง วันที่ 10.12.26 มุมบนด้านซ้ายขาดแหว่งและมุมล่างด้านขวามีตำหนิ หายาก ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:8:   unsold

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Document - “Inquiry and Land Marking” affixed with Court Fee Issue 30Baht on 40Baht bi-color and others totally 30.49Baht. Upper left corner missing. Inspection suggested. F.(1)
เอกสาร - “ใบไต่สวนและหมายเขตร์ที่ดิน ผสึกแสตมป์ฤชากร ชุดแรก ชนิดราคา 30บาท บน 40บาท สองสีและอื่นๆ รวม 30.49บาท มุมบนด้านซ้ายขาดแหว่งหายไป ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
Document - “Inquiry and Land Marking” affixed with Court Fee Issue 5Baht on 10 Baht bi-color and others totally 7.12Baht. Upper left corner missing. Inspection suggested. F.(1)
เอกสาร - “ใบไต่สวนและหมายเขตร์ที่ดิน ผสึกแสตมป์ฤชากร ชุดแรก ชนิดราคา 5บาท บน 10บาท สองสีและอื่นๆ รวม 7.12บาท มุมบนด้านซ้ายขาดแหว่งหายไป ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:10:   unsold

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 2 documents included 1. “Inquiry and Land Marking” affixed with Court Fee 1st Issue 5Baht on10Baht bi-colour and others totally 8.06Baht, and 2. “Giving Land Contract” affixed Charity for Health & Education Issue 5b. And 2500th Anniversary of Buddhism Issue 5st. in block of 10 and 50st.x4 totally 7.50Baht. Upper left corner missing. Inspection suggested. F.(2)
เอกสาร - กลุ่มเอกสาร 2 ใบ ประกอบด้วย 1. “ใบไต่สวนและหมายเขตร์ที่ดิน” ผนึกแสตมป์ฤชากร ชุดแรก ราคา 5บาท บน10บาท สองสี และอื่นๆ รวม 8.06 บาท, และ 2. “หนังสือสัญญาให้ที่ดิน” ผนึกแสตมป์ชุดบำรุงการกุศลสาธารณะและการศึกษา 5 บาท และชุด 25 พุทธศตวรรษ ราคา 5สต. บล็อคสิบ และราคา 50สต.x4 ดวง รวม 7.50 บาท มุมบนด้านซ้ายขาดแหว่งหายไป ควรตรวจสอบ F.(2)

Auction Result for LOT NO:11:   unsold

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 111  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 200 documents mostly concern with lands and affixed with Court Fee - Local War Issue included 2 sheets of paper affixed with Erawan Court Fee 400b. block 25(5x5) and 2 sheets affixed with Erawan Court Fee 500b. block 25(5x5), etc. Mostly fault at upper left corner. Inspection suggested. (200)
เอกสาร - กลุ่มเอกสารส่วนใหญ่เกี่ยวกับที่ดินและผนึกอากรแสตมป์ฤชากรพิมพ์ในประเทศ จำนวน 20 ใบ ประกอบด้วยกระดาษ 2 แผ่นแต่ละแผ่นผนึกอากรฤชากร-ช้างสามเศียร ราคา 400บ. บล็อค 25(5x5) และกระดาษอีก 2 แผ่นแต่ละแผ่นผนึกอากรฤชากร-ช้างสามเศียร ราคา 500บ. บล็อค 25(5x5) และอื่นๆ ส่วนใหญ่มีตำหนิที่มุมบนด้านซ้าย ควรตรวจสอบ (200)

Auction Result for LOT NO:12:   unsold

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Lot of 50 documents such as Sale Land Contract issued in the reign of Rama V to Rama IX affixed stamps totally over 300 values. Stamps involved included Long Green, Long Green Revalues, Erawan, Public Welfare Issue, Musician, etc. According to owner, every document affixed with one error stamp. Good condition. Very interesting. Inspection suggested. F.(50)
กลุ่มเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ทำชึ้นในรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 รวม 50 ฉบับ แสตมป์ที่ติดทั้งหมดกว่า 300 ดวง แสตมป์ที่ใช้เช่น ฤชากร ฤชากรแก้ราคา เอราวัณ ส.ป.ส. เทวดาดีดพิณ เป็นต้น เจ้าของกล่าวว่าเอกสารทุกฉบับติดแสตมป์ตลก สภาพดี น่าสนใจ ควรตรวจสอบ . F.(50)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 14    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Lot of 84 documents issued in the reign of Rama V to Rama IX affixed stamps totally over 750 values. Stamps involved included Long Green, Long Green Revalues, Erawan, Musician, etc. According to owner, every document unmixed franking. Good condition. Very interesting. Inspection suggested. F.(84)
กลุ่มเอกสารต่างๆ ที่ทำชึ้นในรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 รวม 84 ฉบับ แสตมป์ที่ติดทั้งหมดกว่า 750 ดวง แสตมป์ที่ใช้เช่น ฤชากร ฤชากรแก้ราคา เอราวัณ เทวดาดีดพิณ เป็นต้น เจ้าของกล่าวว่าเอกสารทุกฉบับติดแสตมป์ไม่ปนชุด สภาพดี น่าสนใจ ควรตรวจสอบ . F.(50)

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 27  Download Blank POST-BID
Lot of Anti-Tuberculosis seal only years 1987-2009, 2012-13, and 2016-17 totally 27 sheets are actual issued in full sheet. The rest are colour photocopies. All housed in clear holder. Interesting group. Inspection suggested. F.-VF.(27 sheets)
2505-2560 กลุ่มดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค มีปี 2530-2552, 2555-56, และ 2559-60 รวม 27 แผ่นเป็นผนึกที่ออกจำหน่ายจริง เป็นแบบเต็มแผ่น ส่วนปีที่เหลือเป็นรูปถ่ายเอกสารสี ทั้งหมดใส่ในแฟ้ม น่าสนใจ ควรตรวจสอบ F.-VF.(27 แผ่น)

Auction Result for LOT NO:15:   unsold

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 27  Download Blank POST-BID
Book - 2003 “A Study of Thai Politics and History through the Mails” by Anatchai Rattakul. Hardbound cover, size 25x34 cm. Text in bi-lingual, 200 pages with colour illustrations. Good reference for all classic stamp collectors. F.(1)
หนังสือ - 2546 “หลักฐานประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยจากการศึกษาการไปรษณีย์” โดย อาณัฐชัย รัตตกุล ปกแข็ง ขนาด 25x34 ซม. พร้อมกล่อง สองภาษา หนา 200 หน้าพร้อมภาพประกอบสี เหมาะสำหรับนักสะสมไว้ใช้อ้างอิง F.(1)

Auction Result for LOT NO:16:   unsold

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 17 books included 1. “Narai Sib Pang” and “Explanation for Narai Sib Pan” written by King Rama VI in 1923 hardbound cover size 16x23 cm., 2. 6 mourning books and other topics softbound cover size 13x19 cm., and 3. 5 books of “Buddha Sasana” printedy Dhammadana Association in 1933-45 softbound cover size 18x26 cm. Mixed condition. Mostly aging. (17)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 17 เล่ม ประกอบด้วย 1. “นารายสิบปาง” และ “คำอธิบายสำหรับ นารายสิบปาง” พระลิขิตของรัชกาลที่ 6 พิมพ์ปี 2466 ปกแข็ง ขนาด 16x23 ซม., 2. หนังสืองานศพ 6 เล่ม และอื่นๆ 8 เล่ม ปกอ่อน ขนาด 13x19 ซม., และ 3. หนังสือ “พุทธสาสนา” 5 เล่ม พิมพ์โดยคณะธัมทาน ในปี 2476-88 ปกอ่อน ขนาด 18x26 ซม. สภาพปะปนกัน ส่วนใหญ่เหลืองเพราะเก่าเก็บ (17)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 4700

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 2600   Approx: € 72  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 books painted big book in colour, one without text about a lady and another with text aobut flowers. Size 11x20 cm., thickness 5 cm., all pages continue folded book. Good condition. F.(2)
หนังสือ - หนังสือขนาดใหญ่ 2 เล่ม เป้นภาพวาด เล่มหนึ่งไม่มีตัวอีกษรเกี่ยวกับหญิงสาว อีกเล่มหนึ่งมีตัวอักษรเกี่ยวกับดอกไม้ ขนาด 11x20 ซม. หนา 5 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดีF.(2)

Auction Result for LOT NO:18:   unsold

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 111  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 Japanese erotic painted big book in colour without text. Size 12x18 cm., thickness 3 cm., all pages continue folded book, Good condition. F.(2)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือปกขาวของญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 2 เล่ม เป็นภาพวาดสี ไม่มีตัวอักษรใดๆ ขนาด 12x18 ซม. หนา 3 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:19:   unsold

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 4 books published on the auspicious occasion of 84th Birthday of H.R.H. Princess Galyani Vadhana titled “In the Heart” and “A Noble Heart, set of 3 books”. Also 2 books titled “Delightful Bangkok … an Inspiration from our Beloved King” and “The King of Thailand in World Focus” by Foreign Correspondents' Club of Thailand. Mostly hardbound cover and in Thai text, size 21x19 cm. - 26x30 cm. Very interesting. (6)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 4 เล่ม เนื่องในวโรกาสฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ชื่อ “สถิต ณ ดวงใจ” และ “ด้วยดวงหฤทัย, ชุด 3 เล่ม” และหนังสืออีก 2 เล่ม ชื่อ “ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” และ “The King of Thailand in World Focus” โดย Foreign Correspondents' Club of Thailand ส่วนใหญ่ปกแข็งแลบเป็นภาษาไทย ขนาด 21x19 ซม. - 26x30 ซม. น่าสนใจ (6)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 2500

more details

LOT NO: 21    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 5 books and 1 DVD titled “Phra Chai Phaendin (King)” produced by Panarama Worldwide Co., Ltd. Books included 1. “The Musical Composition of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand”; 2. “The Musical Composition of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand” adaptation in French by Premika Sucharitkul; 3. 1994 “Katya & The Prince os Siam” by Eileen Hunter; 4. “Queen Sirikit The Great's 72nd Birthday”; 5. “Hi!”. Hardbound cover, size 20x27 cm. - 26x33 cm. Good condition. F.(5+1)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 5 เล่ม และ DVD ชื่อ “พระเจ้าแผ่นดิน” ผลิตโดยบริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด จำนวน 1 ชุด หนังสือประกอบด้วย 1. “ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ The Musical Composition of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand”; 2. “เพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” แปลและเรียบเรียงโดย เปรมิกา สุจริตกุล; 3. 1994 “Katya & The Prince os Siam” โดย Eileen Hunter; 4. “เทิดพระเกียรติ 72 พาษา มหาราชินี”; 5. “Hi!”. ปกแข็ง ขนาด 20x27 ซม. - 26x33 ซม. สภาพดี F.(5+1)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 2400

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 6 books included 1. 1953 “Thai National Chronicles” by Phra Borrihanrthemthanee; 2. 1963 “The Important Persons in Thailand” by Sanguan Unkong; 3. 1971 “Thailand Land of the Free” by James Basche; 4. “The Directory for bangkok and Siam 1928”; 5. “The Directory for bangkok and Siam 1930”; and 6. “The Siam Directory 1947”. All hardbound covers, size 14x19 cm. - 19.5x27 cm. First two books in Thai text. One with insect holes. Inspectionsuggested. (6)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 6 เล่ม ประกอบด้วย included 1. 2496 พงศาวดารชาติไทย” โดยพระบริหารเทพธานี; 2. 2506 “ประมวลบุคคลสำคัญของชาติไทย” โดยสงวน อั้นคง; 3. 1971 “Thailand Land of the Free” by James Basche; 4. “The Directory for bangkok and Siam 1928”; 5. “The Directory for bangkok and Siam 1930”; และ 6. “The Siam Directory 1947” ปกแข็งทั้งหมด ขนาด 14x19 ซม. - 19.5x27 ซม. สองเล่มแรกเป็นภาษาไทย เล่มหนึ่งมีรูแมลง ควรตรวจสอบ (6)

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 8 books included 1. 1875 “The Story of Kennett” by Bayard Taylor; 2. 1887 “The Light of Asia” by Edwin Arnold; 3. 1918 “Echo De Assomption” in 3 languages, Thai English and French; 4. 1822 “The Universal Gazetteer” by John Walker; etc. All hardbound covers, size 13x18 cm. - 18x26 cm. Two books with loosed cover and one with insect holes. (8)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 8 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1875 “The Story of Kennett” โดย Bayard Taylor; 2. 1887 “The Light of Asia” โดย Edwin Arnold; 3. 1918 “อัสสัมชัญอุโฆษสมัย” 3 ภาษา ได้แก่ไทย อังกฤษและฝรั่งเศส; 4. 1822 “The Universal Gazetteer” โดย John Walker; etc. ปกแข็งทั้งหมด ขนาด 13x18 ซม. - 18x26 ซม. หนังสือสองปกหลุดจากเล่ม และอีกเล่มมีรูแมลง (8)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 2700

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 27  Download Blank POST-BID
Book - Mixed lot of books, magazines etc. totally over 100 copies on miscellaneous topics included mourning book of Mr. Samak Sundaravej, HRH Princess Vimolchatra, SARAKADEE Magazine, Celebration of H.M. King Bhumibol's 50th Birthday Anniversary, etc. Both hardbound and softbound, size 13x19 cm.-24x33 cm. Text mostly in Thai with illustrations. Inspection suggested. Average 10 Baht/copy. (100+)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือและวารสาร รวมกว่า 100 เล่ม ประกอบด้วยหนังสืองานศพของคุณสมัคร สุนทรเวช, พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร, วารสารสารคดี, เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2520 เนื่องในวาระมหามงคลสมัย พระชนมายุ 50 พรรษา เป็นต้น มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน ขนาด 13x19 ซม.-24x33 ซม. ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบ ควรตรวจสอบ เฉลี่ยเล่มละ 10 บาท (100+)

Auction Result for LOT NO:24:   Sold at THB 4500

more details

LOT NO: 25    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Book - Royal cremation book Kru Hem Vejakorn on 28 September B.E. 2512. Hardbound cover, size 19x26 cm. with B&W illustrations of his painting works. Good condition. (1)
หนังสือ - หนังสทอพระราชทานเพลิงศพนายเหม เวชกร วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2512 ปกแข็งมีรูปภาพปั้มนูนที่ปก ขนาด 19x26 ซม. พร้อมภาพประกอบขาวดำเกี่ยวกับผลงานของท่าน สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:25:   unsold

more details

LOT NO: 26    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
Book : 1888 “SIAM The Land of the White Elephant” by George B. Bacon, printed by Charles Scribner's Sons. Hardbound cover, size 14x19 cm. Text in English, 296 pages with B&W illustrations. Contents about Siam. Good for reference. Good condition but one page reinforced by transparent tape to prevent it from falling out. (1)
หนังสือ : 1888 “SIAM The Land of the White Elephant” โดย George B. Bacon, พิมพ์โดย Charles Scribner's Sons ปกแข็ง ขนาด 14x19 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ หนา 296 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ เนื้อหาเกี่ยวกับประเทศสยาม เหมาะสำหรับอ้างอิง สภาพดีแต่หน้าหนึ่งปิดเทปไว้เพื่อป้องกันหลุดขาด (1)

Auction Result for LOT NO:26:   unsold

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Book : 1977 “Siamese Coins and Tokens” by Le May Ramsden Guehler and Harding Kneedler, published by Siam Society. Hardbound cover, size 16x22 cm. Text in English, 389 pages with B&W illustrations. Contents about Siamese coins and tokins. Excellent for reference and library. Good condition. (1)
หนังสือ : 1977 “Siamese Coins and Tokens” โดย Le May Ramsden Guehler และ Harding Kneedler พิมพ์โดย Siam Society ปกแข็ง ขนาด 16x22 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ หนา 389 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำ เนื้อหาเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และเหรียญพร้อมภาพประกอบขาวดำ เหมาะสำหรับอ้างอิงและห้องสมุด สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Book : 1983 “Opium Weights” by Rolf and Ilse Braun, printed by Pfalzische Verlagsanstalt Gmbh. Softbound cover, size 21x30 cm. Text in German, French and English, 240 pages with B&W illustrations. Contents about study of opium weight. Excellent for library and reference. Good condition. (1)
หนังสือ : 1983 “Opium Weights” โดย Rolf and Ilse Braun, พิมพ์โดย Pfalzische Verlagsanstalt Gmbh. ปกอ่อน, ขนาด 21x30 ซม. เป็นภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ หนา 240 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ เนื้อหาเกี่ยวกับลูกเป้ง เหมาะสำหรับห้องสมุดและอ้างอิง สภาพดีมาก (1)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 29    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
Book : 1991 “Memoir of the Life and Public services of Sir Thomas Stamford Raffles” by Sophia Raffles, reprinted by Oxford University Press. Hardbound cover, size 23x29 cm. Text in English, 823 pages with illustrations. Contents about Sir Thomas Raffles's life and services. Good for reference and library. Good condition. (1)
หนังสือ : 1991 “Memoir of the Life and Public services of Sir Thomas Stamford Raffles” โดย Sophia Raffles, พิมพ์ซ้ำโดย Oxford University Press. ปกแข็ง ขนาด 23x29 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ หนา 823 หน้าพร้อมภาพประกอบ เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของเซอร์โทมัส แรฟเฟิล เหมาะสำหรับอ้างอิงและห้องสมุด สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:29:   unsold

more details

LOT NO: 30    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Books & Magazine - Lot of 4 books and 7 issues of “Arts of Asia” magazines. Books included 1. Benjarong & Siamese Porcelain Design; 2. Sino-Thai Ceramics in the National Museum Bangkok and in Private Collection; 3. Royal Porcelain From Siam edited by Anna Haba and Dawn F. Rooney; and 4 Collection & House Vol. 3 Midyear Special 2534: The Immortal Goldwork, Thai Niello & Champleve, etc. Hardbound cover, size 19.5x27 cm. - 23x26 cm. Magazines included Vol. May-June 1978, Vol. May-June 1981, July-August 1991, Vol. 35 No. 1 January-February 2005, Vol. 40 No. 3 May-June 2010, Vol. 41 No. 2 March-April 2011 and Vol. 42 No. 3 May-June 2012. Text either English or bi-lingual Thai and English with illustrations. Very fine. Average less than 200Baht/each. F.(11)
หนังสือ & วารสาร - กลุ่มหนังสือ 4 เล่มและวารสาร “Arts of Asia” 7 ฉบับ หนังสือประกอบด้วย 1. เบณจรงค์และเครื้องกระเบื้องลายไทย; 2. Sino-Thai Ceramics in the National Museum Bangkok and in Private Collection; 3. Royal Porcelain From Siam edited by Anna Haba and Dawn F. Rooney; และ 4. Collection & House Vol. 3 ฉบับพิเศษกลางปี 2534: เครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถมทอง และอื่นๆ ปกแข็ง ขนาด 19.5x27 ซม. - 23x26 ซม. วารสารประกอบด้วย ฉบับ May-June 1978, ฉบับ May-June 1981, ฉบับ July-August 1991, ปีที่ 35 เล่ม 1 January-February 2005, ปีที่ 40 เล่ม 3 May-June 2010, ปีที่ 41 เล่ม 2 March-April 2011 และ ปีที่ 42 เล่ม 3 May-June 2012 เป็นภาษาอังกฤษหรือสองภาษาไทยอังกฤษพร้อมภาพประกอบ สภาพดีมาก เฉลี่ยเล่มหนึ่งไม่ถึง 200 บาท F.(11)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 4500

more details

LOT NO: 30A    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Cigarette cards: Lot of 3 albums housed cigarette cards issued by Cigaretten Bilderdienst included “RAUBSTAAT ENGLAND (Predatory England)”, “BILDER DEUTSCHER GESCHICHTE (Pictures of German History)”, and “AUS DEUTFCHLANDS DOGELWELT (From Germany Bird World)”. Very nice. F.(3)
รูปยาซิกาเรตการ์ด: กลุ่มอัลบั้มรูปยาซิกาเรตการ์ด 3 เล่มออกโดยโรงงาน Cigaretten Bilderdienst ประกอบด้วย “RAUBSTAAT ENGLAND (Predatory England)”, “BILDER DEUTSCHER GESCHICHTE (Pictures of German History)”, และ “AUS DEUTFCHLANDS DOGELWELT (From Germany Bird World)” สีสันสวยงาม F.(3)

Auction Result for LOT NO:30A:   unsold

more details

LOT NO: 31    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
Cigarette card: Album titled “Europe” cigarette cards issued by the Chocolate Pupier. Hardbound cover, size 25x32 cm. 28 pages. Very interested. F.(1)
รูปยาซิกาเร็ท: อัลบั้มใส่รูปยาซิกาเร็ท “Europe” ออกโดยโรงงาน Chocolate Pupier ปกแข็ง ขนาด 25x32 ซม. หนา 28 หน้า น่าสนใจ F.(1)

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 1900

more details

LOT NO: 32    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Cigarette card: An album of cigarette cards titled “Bilder Deutscher Geschichte (Pictures of German History)” printed in 1936. Softbound cover, size 24x31 cm. F.(1)
รูปยาซิกาเร็ท: อัลบั้ม 1 เล่มใส่รูปยาซิกาเร็ท ชื่อ “Bilder Deutscher Geschichte (Pictures of German History)” พิมพ์ในปี 1936 ปกอ่อน ขนาด 24x31 ซม. F.(1)

Auction Result for LOT NO:32:   unsold

more details

LOT NO: 33    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Cigarette card: An album of cigarette cards titled “Die Schonsten Frau Der Welt (The Most Beautiful Women In the World)” printed in 1932. Softbound cover, size 29x24 cm. F.(1)
รูปยาซิกาเร็ท: อัลบั้ม 1 เล่มใส่รูปยาซิกาเร็ท ชื่อ “Die Schonsten Frau Der Welt (The Most Beautiful Women In the World)” พิมพ์ในปี 1932 ปกอ่อน ขนาด 29x24 ซม. F.(1)

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 34    meaning
Starting: THB 3600   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Cigarette card: Lot of 2 albums of cigarette cards. One album titled “The Famous Adventures of Munchhausen and Don Quixote” and another titled “German Culture Pictures”. Hardbound cover, size 24x31 cm. F.(2)
รูปยาซิกาเร็ท: อัลบั้ม 2 เล่มใส่รูปยาซิกาเร็ท เล่มหนึ่งชื่อ “The Famous Adventures of Munchhausen and Don Quixote” และอีกเล่มหนึ่งชื่อ “German Culture Pictures” ปกแข็ง ขนาด 24x31 ซม. F.(2)

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB withdrawn

more details

LOT NO: 35    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Cigarette Cards - Mixed ot of 3 cigarette cards of which 2 each portrait of King Rama V and symbol of Siam Kingdom, one “Elephant Flag” picture postcard and one silk Elephant Flag size 20.5x13.5 cm. Fine. F.(5)
รูปยาซิกาเร็ท - กลุ่มรวมรูปยาซิกาเร็ท 3 ใบ ซึ่ง 2 ใบเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 5 และอีกเป็นเป็นสัญลักษณ์ของสยาม, ไปรษณียบัตรภาพธงช้าง และธงช้างผ้าไหมขนาด 20.5x13.5 ซม. สภาพดี F.(5)

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 111  Download Blank POST-BID
Cover - Lot of 2 covers, at the flap embossed in colour with the royal seal of insignai one is the Crown of Siam and another is the Chula Chom Klao. Both bearing recipient. Faults. Inspection suggested. (2)
ซอง - กลุ่มซอง 2 ซอง ฝาซองปั้มนูนสัญลักษณ์พระราชลัญจกรของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง ซองหนึ่งมงกุฎไทย และอีกซองจุลจอมเกล้า ทั้งสองซองมีชื่อผู้รับ มีตำหนิ ควรตรวจสอบ (2)

Auction Result for LOT NO:36:   unsold

more details

LOT NO: 37    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Document - Land Ownership Report dated 10 July 1942 on reverse affixed with one Public Welfare 5b. Thai numeral. Upper left corner torn but still fine. Inspection suggested. F.(1)
เอกสาร - รายงานกรรมสิทธิ์ที่ดินลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2485 ผนึกอากร ส.ป.ส. 5บ. เลขไทย หนึ่งดวงที่ด้านหลัง มุมซ้ายบนฉีกขาดหายไปแต่สภาพยังดี ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:37:   unsold

more details

LOT NO: 38    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 3 different documents included 1. 1908 Diploma dated 1 September 1908 (R.S. 127) issued by Department of Education awarded to a stLetter dated 9 January 1922 from Department of Scout to Central Command Bureau contents about submiiting the copy of the Scout Judge Advocate General's Department's opinion. Paper size 20x27 cm. with Scout's logo on the upper left and boxed rubberstamp in red ink texts read “Central Command Bureau, receipt No. 2157, dated 11/10/65”. Minor fault at lower right and several insect holes; and 3. 1937 Lot of 3 Acknowledge Receipt documents issued by BANGKOK 4 dated 19 Nov., 22 Nov., and 22 Nov. respectively, to BANDON, BEJRABURI and BEJRABURI respectively. All glued on paper with minor fault. F.(5)
เอกสาร - กลุ่มเอกสาร 3 แบบ ประกอบด้วย 1. 2451 ประกาศนียบัตรลงวันที่ 1 กันยายน ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ออกโดยกรมศึกษาธิการ ให้เด็กนักเรียนอายุ 18 ปี ลงนามโดยครูฝึกหัด, นายตรวจแขวงมัธยม และอธิบดี กระดาษขนาด 25x32 ซม. มีตราแผ่นดินอยู่ด้าบน รอยพับสองรอย ด้านบนและด้านขวามีตำหนิ ; 2. จดหมายลงวันที่ 9 มกราคม 2465 จากกรมยกระบัตร์เสือป่าถึงกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก เนื้อหาเกี่ยวกับส่งสำเนาความเห็นของกรมพระธรรมนูญเสือป่า กระดาษขนาด 20x27 ซม. มุมบนด้านซ้ายมีโลโก้ของเสือป่า และประทับตรายางกรอบสี่เหลี่ยมหมึกสีแดงอ่านได้ว่า “กรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก, รับที่ 2157, วันที่ 11/10/65” มุมล่างด้านขวามีตำหนิและมีรูแมลงหลายรู; และ 3. 2475 กลุ่มใบตอบรับ 3 ใบ ออกโดยกรุงทพฯ 4 วันที่ 19 พ.ย., 22 พ.ย., และ 22 พ.ย. ตามลำดับ ไปยังบ้านดอน เพชรบุรีและเพชรบุรี ตามลำดับ ทั้งหมดทากาวติดบนกระดาษมีตำหนิ F.(5)

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 39    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 69  Download Blank POST-BID
Invitation Card 1921: Official invitation card for dinner on 3 December 1921 at Scout's club in Nakorn Rajsima. Hardcard with gilt rim size 20x12.5 cm. VF.(1)
บัตรเชิญ: บัตรเชิญรับประทานอาหารเย็น วันที่ 3 ธันวาคม 2464 ณ สโมสรเสือป่า จังหวัดนครราชสีมา กระดาษแข็งขอบสีทอง ขนาด 20x12.5 ซม. VF.(1)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 2500

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 27  Download Blank POST-BID
Journal - Collection of Journal of Siam Society period 1943-1988 total 38 volumes and 1 piblication titled 1970 “In Memoriam Phya Anuman Rajadhon” edited by Tej Bunnag & M. S Mithies. Early volumes aging but still in good condition and contents intact. (39) Ex. Mrs. Bonnie Davis Estate.
วารสาร - กลุ่มวารสารของสยามสมาคมช่วงปี 1943-1988 จำนวน 38 เล่ม และหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสยามสมาคมอีก 1 เล่ม คือ “In Memoriam Phya Anuman Rajadhon” ปี 1970 โดย Tej Bunnag & M. S Mithies วารสารรุ่นเก่ากระดาษเหลืองแต่อยู่ในสภาพดี เนื้อหาสมบูรณ์ (39) Ex. Mrs. Bonnie Davis Estate.

Auction Result for LOT NO:40:   Sold at THB 4300

more details

LOT NO: 41    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
Lottery - Lot of 100 lotteries (2x50 differences) released in period of 1959-66. Fine. F.(100)
ล็อตเตอรี่ - กลุ่มล็อตเตอรี่ 100 ใบ (2x50 แบบต่างกัน) ออกจำหน่ายในช่วงปี 2502-09 สภาพดี F.(100)

Auction Result for LOT NO:41:   Sold at THB 2500

more details

LOT NO: 42    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
Lottery - Lot of 22 lotteries released in period 1947-52. Fine. F.(22)
ล็อตเตอรี่ - กลุ่มล็อตเตอรี่ 22 ใบออกจำหน่ายในช่วงปี 2490-95 สภาพดี F.(22)

Auction Result for LOT NO:42:   Sold at THB 2800

more details

LOT NO: 43    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Magazine – Sciences Et Voyages Issue November 8, 1928 front cover illustrates the portrait of King Prajadhipok sitting on royal sedan and the Siam article from pages 8-10. The front cover has some minor fault but still in good condition. Rare, interesting. (1)
นิตยสาร – Sciences Et Voyages ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2471 ปกหน้าภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับนั่งบนพระเสลี่ยงและเรื่องราวที่เกี่ยวกับกรุงสยามตั้งแต่หน้า 8-10 หน้าปกมีรอยเปื้อนเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในสภาพดี หายาก น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:43:   unsold

more details

LOT NO: 44    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Magazine – The Great War Issue August 24, 1918 front cover illustrates the portrait of King Rama VI. This magazine issued during WWI so the article related about. The front cover at bottom has some tear and minor fault but still in good condition. Rare, interesting. (1)
นิตยสาร – The Great War ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม 2461 ปกหน้าภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นิตยสารออกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สันหน้าปกมีรอยขาดด้านล่างและชำรุดเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในสภาพที่ดี หายาก น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Map - Lot of 2 Map of Ayuthaya-Prachinburi printed in 1931 by the Royal Survey Department sealed by rubberstamp of Royal Survey Department in red ink. First map cut into 12 pieces of size 13x32 cm. and glued on cloth making size of 32x67 cm. Second map cut into 4 different sizes of 7x10 cm.x4, 12x10 cm.x18, 7x8 cm.x8 and 12x8 cm.x36 totally 66 pieces and glued on cloth making size of 126x96 cm. Both map show railroad, telegraph line, road, stream, rice field, etc. Good condition but numerous spot of stain. F.(2)
แผนที่ - กลุ่มแผนที่อยุธยา-ปราจีนบุรี 2 แผ่น พิมพ์ในปี 2474 โดยกรมทหารแผนที่ทหารบก ประทับตรายางกรมแผนที่ด้วยหมึกแดง แผนที่แผ่นแรกตัดออกเป็นขนาด 13x32 ซม. จำนวน 12 ชิ้น และปิดบนผ้าขนาด 32x67 ซม. แผนที่แผ่นที่สองตัดแบ่งเป็น 4 ขนาด ได้แก่ 7x10 ซม.x4 ชิ้น, 12x10 ซม.x18 ชิ้น, 7x8 ซม.x8ชิ้น และ 12x8 ซม.x36 ชิ้น รวมทั้งหมด 66 ชิ้นแล้วปิดบนผ้าขนาด 126x96 ซม. แผนที่ทั้งสองแผ่นพกพาง่ายและพับเก็บง่าย แผ่นที่แสดง ทางรถไฟ สายโทรเลข ถนน ลำน้ำ นา เป็นต้น ภาพดีมากแต่ด้านหลังมีจุดสนิมมากมาย F.(2)

Auction Result for LOT NO:45:   unsold

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 222  Download Blank POST-BID
Map - Lot of 2 Rajburi's maps showing Ban Khay Sai Yok and territory of nearby Kanchanaburi, scale1:100,000 and 1:500,000. respectively. Size 45x56 cm. and 43x53 cm. respectively. Also 2 maps of Nakornchaisi - Rajburi-Nakon Sawan showing B?n Thab Phung and Ban Chein, scale 1:100,00 and size 45x56 cm. respectively. In map showing railroad, telegraph line, road, stream, rice field, etc. printed by Thai Royal Thai Survey Department in circa 1930. All individually housed on cardboard size 50x64 cm. Mostly fault at upper left corner and several folds but still in good condition. F.(4)
แผนที่ - กลุ่มแผนที่จังหวัดราชบุรี 2 แผ่นแสดงบ้านค่ายไทรโยคและขอบเขตติดกับจังหวัดกาญจนบุรี มาตราส่วน 1:100,000 และ 1:500,000. ตามลำดับ ขนาด 45x56 ซม. และ 43x53 ซม. ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีแผนที่ นครไชยศรี-ราชบุรี-นครสวรรค์ อีก 2 แผ่นแสดงบ้านทับผึ้งและบ้านเชี่ยน มาตราส่วน 1:100,00 และขนาด 45x56 ซม. ตามลำดับ ในแผนที่แสดงทางรถไฟ สายโทรเลข ถนน ลำน้ำ นา พิมพ์โดยกรมแผนที่ ประมาณปี 2470 แต่ละแผ่นปิดบนกระดาษแข็งขนาด 50x64 ซม. ส่วนใหญ่มีตำหนิที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับหลายทบแต่สภาพยังดี F.(4)

Auction Result for LOT NO:46:   unsold

more details

LOT NO: 47    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Map - Map of Bangkok & Thonbruri, scale 1:25,000 showing location of hospitals, government agencies, consulates, hotels, etc. Size 84x86 cm. Very good condition but with many folds. Unknown printing year. F.(1)
แผนที - แผนที่เขตเทศบาลนครกรุงเทพ และ ธนบุรี มาตราส่วน 1:25,000 แสดงที่ตั้งของโรงพยาบาล, สถานที่ราชการ, สถานทูต, โรงแรม, เป็นต้น ขนาด 84x86 ซม. สภาพดีมากแต่มีรอยพับมาก ไม่รู้ปีที่พิมพ์ F.(1)

Auction Result for LOT NO:47:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 48    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Map - Map of Rajburi Province printed in 1916 by the Royal Survey Department cut into 50 pieces size approximately 13.5x19 cm. and glued on cloth making size 172x68 cm. for easy carrying and folding. Map shows railroad, telegraph line, road, stream, rice field, etc. Also bearing rubberstamp in red ink the seal of Royal Survey Department. Good condition but numerous spot of stain. F.(1)
แผนที่ - แผนที่จังหวัดราชบุรีพิมพ์ใน ปี 2459 พิมพ์โดยกรมแผนที่ทหารบก ตัดออกเป็น 50 แผ่นย่อยขนาด 13.5x19 ซม. โดยประมาณแล้วปิดบนผ้า ขนาด 172x68 ซม. เพื่อพกพาและพับง่าย แผนที่แสดง ทางรถไฟ สายโทรเลข ถนน ลำน้ำ นา เป็นต้น นอกจากนี้ประทับมตรายางกรมแผนที่ สภาพดีมากแต่ด้านหลังมีจุดสนิมมากมาย F.(1)

Auction Result for LOT NO:48:   unsold

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Map - Map of Thailand History of Thailand's Territory showing railway lines and roads, printed by Thai by Royal Thai Survey Department in 1940. Size 61x74 cm. Several folds, stained and minor fault but still in fine condition. Rare. (1)
แผนที่ - แผนที่ประวัติอาณาเขตไทยแสดงเส้นทางรถไฟและถนน จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยโดยกรมแผนที่ พ.ศ. 2483 ขนาด 61x74 ซม. มีรอยพีบหลายทบ มีจุดเหลืองและชำรุดเล็กน้อยแต่ยังคงสภาพดี หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 2000
Found 3136 items, showing 1 to 50.    Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 6th-7th April 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price